Slovník

abribus
nejběžnější formát plakátu používaný pro citylighty


ACE Media
hovorové označení pro nosič venkovní reklamy, též označovaný jako supersites


angle
plocha, jež svírá s vozovkou úhel alespoň 15 stupňů, a není proto viditelná z obou směrů stejně


avenir
billboardová plocha tzv. francouzského formátu, tj. 4 x 3 m (odvozeno od stejnojmenné firmy)


backlight
podsvícený nosič venkovní reklamy, například citylight nebo speciálně upravený billboard se zabudovaným osvětlením uvnitř panelu; výroba plakátu pro podsvícený nosič vyžaduje obvykle oboustranný potisk, což rozšiřuje kreativní možnosti (prvky viditelné jen při zapnutém osvětlení a naopak) – viz illuminated poster


basic bus
soubor všech ploch, na nichž může být umístěno reklamní sdělení uvnitř dopravních prostředků (autobusů) např. jednoho dopravce, celého města apod.; zadavatel jeho zakoupením získává dominanci mezi ostatními současně nasazenými kampaněmi v DP


bigboard
formát velkoplošného venkovního média o rozměrech zpravidla 9,6 x 3,6 m, resp. 8 x 3 m; nejčastěji na velkých budovách a při rychlostních komunikacích


billboard
nosič venkovní reklamy; v užším slova smyslu formát média venkovní reklamy, standardizovaný v několika velikostech (na českém trhu např. formáty euro, belgický, francouzský)


boarding
původně tištěná oznámení vyvěšovaná na veřejných místech


Boomerang Poster Network
síť nosičů reklamy o rozměrech 116 x 171 cm, umístěných obvykle v klubech, kinech, fitness centrech apod.; název odvozen od společnosti distribuující na stejných místech reklamní pohlednice (Boomerang Free Cards)


busshelter
jiné označení pro citylighty na zastávkách veřejné dopravy


citylight
souhrnné označení pro nosiče venkovní reklamy zpravidla o formátu 118,5 x 175 cm (abribus), umisťované na objektech městského mobiliáře; specifickými formáty citylightů jsou tzv. sloupy (obvykle telefonní budky či toalety); plakáty na citylightech jsou obvykle podsvícené (backlight), popř. s proměnlivými motivy (dvě kampaně současně)


CLV
city light vitrin; nejrozšířenější typ citylightů


cover
míra pokrytí stanovená pro reklamní kampaň na nosičích venkovní reklamy (libovolná hodnota od 1 do 80 %)


coverage
pokrytí; udává počet lidí, kteří spatří reklamní kampaň na venkovních plochách alespoň jednou


eight-sheet poster (též junior poster)
osmiarchový plakát, jeden ze základních rozměrů venkovních reklamních ploch, používaný v evropských zemích a v USA; představuje jednu čtvrtinu plochy standardního třicetiarchového formátu


excentricity
parametr konkrétní plochy užívané v zahraničí; označuje, nakolik musí passant (viz) pootočit hlavu z přímého směru, aby mohl vidět motiv kampaně na panelu (stupně excentricity jsou marginal, moderate, severe či none)


euroformát
nejrozšířenější formát billboardů o rozměrech 504 x 238 cm užívaný ve střední Evropě (dříve označován též jako rakouský)


EWM
formát billboardů o rozměrech 4,8 x 3,2 m (rozšířený zejména v Belgii)


floor graphics
též floor displays; podlahová grafika, reklama umístěná na zemi, např. v podchodech, vestibulech metra, na chodnících (dlažbě) veřejných prostranství


frequency
počet zásahů každého jednotlivce v cílové skupině kampaní na nosičích venkovní reklamy


frontlight
odsvícený nosič venkovní reklamy, např. různé typy billboardů se svítidly vně panelu – viz illuminated poster


gigaboard
formát velkoplošného venkovního média rozměrů cca 24 x 8 m


G-Wert
výzkum kvality ploch venkovní reklamy z hlediska mediálního plánování


head on
plocha natočená přímo proti směru provozu (pěšího, automobilového, vlakového apod.)


Highway Beautification Act
zákon přijatý v USA v roce 1965, jenž upravuje podmínky umísťování reklamy na veřejných nekomerčních a neprůmyslových prostranstvích; je vzorem podobným zákonným normám v ostatních částech světa, regulujícím např. instalaci ploch venkovní reklamy podél silnic, v blízkosti škol apod.


illuminated poster
osvětlená plocha; technické řešení nosiče umožňující osvětlení (vnějším svítidlem, případně podsvícením) plakátu, který je tak viditelný 24 hodin; podsvícené plochy navíc rozšiřují kreativní možnosti (některé prvky jsou viditelné jen přes den, jiné pouze po „rozsvícení“); ve světě je některá forma osvětlení použita u 75 – 80 % ploch


impact cover
% cílové skupiny, ve stanoveném období nejméně jednou vystavené účinku kampaně


indoor
označení pro reklamní nosiče (plakáty, rámečky, CLV aj.) umístěné uvnitř budov


inside cards
reklamní plochy uvnitř dopravních prostředků, nejčastěji plakátky umístěné pod střechou nad okénky vozů


in-store
označení reklamních ploch v prodejních místech, např. na vozících v supermarketech apod.; reklama v těchto prostorách často splývá s prostředky sales promotion


interior transit signs
reklamy uvnitř prostředků hromadné dopravy, např. rámečky, reklamy na držadlech apod.


junior poster
viz eight-sheet poster


megaboard
jeden z největších formátů venkovní reklamy; rozměry jsou různé (25 až 75 m2), umístění na průčelích domů, na lešeních apod.


Medias
výzkum kvality ploch měřený hodnotou OTG (viz) umožňující plánování kampaní


mediup
vertikální osvětlená plocha o rozměrech 2,4 x 3,4 m


metro frames
rámečky v metru o standardním rozměru (podobné jsou instalovány ve vlacích apod.)


OTS (opportunity to see)
udává celkový počet příležitostí spatřit reklamní kampaň, které mají lidé procházející či projíždějící (passanti) kolem plochy venkovní reklamy za týden (jeden passant může mít v konkrétním týdnu více příležitostí)


outdoor
venkovní reklama (viz)


out-of-home
OOH; souhrnné označení pro veškerá reklamní média, která mohou zasáhnout adresáta reklamního sdělení mimo jeho domov


outside posters
různé formy reklamy umístěné zvenčí na dopravních prostředcích nejčastěji formou potisku či polepu, např. king size, queen size, travelling display, tailight spectacular, headlights aj.


painted displays
velkorozměrové reklamní plochy tvořené zpravidla malbou na zdech budov (boční fasády apod.), instalované na delší časové období (3 – 5 let) na frekventovaných místech s dobrou viditelností


parralel
plocha umístěná souběžně s jízdní dráhou (chodníkem, vozovkou, silnicí), tedy stejnou měrou viditelná z obou směrů


passant
doslova „kolemjdoucí“; hovorové označení pro osobu (příjemce reklamního sdělení), která v době vystavení reklamy projde či projede kolem reklamní plochy


PIT (poster impact test)
výzkumný pojem; dotazníkový průzkum omnibusového typu hodnotící zpětnou odezvu, kvalitu a kreativitu celé outdoor kampaně (nikoliv jednotlivých ploch)


plakát
v minulosti nejrozšířenější forma venkovní reklamy, v poslední době vytlačovaná novými formáty (billboardy, megaboardy, citylighty); výlep plakátů je častěji než u ostatních forem prováděn na místech, která k tomu nejsou určena (černý výlep)


plakátky
letáčky malých formátů (A4 nebo A5) umísťované do dopravních prostředků, též inside cards


plant operator
subjekt (zpravidla obchodní společnost) specializující se na prodej reklamy na venkovních prostranstvích; mezi její činnosti patří pronájem prostranství, výroba a instalace nosičů venkovní reklamy (ploch) a prodej (pronájem) ploch zadavatelům


poster panel
základní nosič venkovní reklamy užívaný v evropských zemích a v USA, nejlevnější na jednotku zásahu; zpravidla kovová či dřevěná konstrukce s rámem připevněná k zemi či budově, na niž se připevňuje reklama na papíře nebo na textilní plachtě


Prisma Vision
médium o rozměrech 16 x 8 m umožňující současné vyvěšení několika reklamních kampaní; na otočných trojúhelníkových lištách, z nichž je sestaven vizuál kampaně, jsou umístěny tři motivy, které se v daných intervalech synchronně obměňují


PRP (poster rating points)
ukazatel zásahu kampaně venkovní reklamy; celkový počet GRP dosažený během trvání kampaně (cover x frequency)


roadblocking
doslova „obsazení trasy“; jednorázové nasazení stejné reklamy do několika stanic, např. v metru


rotary bulletins
přenosné reklamní panely, jež jsou podle předem schváleného časového rozpisu přemisťovány po vybraných zamluvených místech na trase určené zadavatelem


rotary plan
způsob nasazení ploch ve venkovní reklamě spočívající v pravidelném přesouvání nosičů po 30, 60 nebo 90 dnech mezi různými místy za účelem vyvolání dojmu širokého pokrytí


rotating panels
plochy opatřené zařízením umožňujícím jejich otáčení


RS Photo
software umožňující výběr nosičů pro plánování kampaní ve venkovní reklamě


spectaculars
velké světelné panely (LED displeje), sloužící k přehrávání naprogramovaných sekvencí s reklamním sdělením jednoho či více klientů; instalují se na frekventovaných místech


superposter
megaboard (viz)


supersites
nosič umísťovaný u rychlostních komunikací; obvykle rozměru 10,5 x 4,5 m


terminal posters
nosiče ve stanicích veřejné dopravy, na nádražích či dopravních terminálech; mohou mít různou formu, od klasického plakátu přes podlahovou grafiku (floor graphics), „ostrůvky“ s reklamními vitrínami (island showcases), osvětlené panely až po světelné tabule, dioramata (3D motivy) či hodiny s reklamními panely ad.


total bus
využití všech vnějších ploch pro reklamu (zepředu, vzadu, na bocích i na střeše) na jednom dopravním prostředku (autobusu) ve prospěch jednoho zadavatele; reklamní sdělení tak získává exkluzivitu


VAI (visibility adjusted impacts)
ukazatel viditelnosti kampaně na plochách venkovní reklamy užívaný v zahraničí; počet všech dospělých (chodců, řidičů i cestujících), kteří spatří panel v období jednoho týdne; v praxi je vypočítáván násobením OTS a faktoru viditelnosti (klasifikace jednotlivých ploch vytvořená dlouhodobým měřením) a následným součtem za všechny použité plochy


venkovní reklama
souhrnné označení pro reklamní média umístěná ve veřejném prostoru; zahrnuje billboardy a odvozené typy ploch (bigboardy, megaboardy, plachty), reklamy na městském mobiliáři (citylighty, veřejné hodiny aj.), tradiční plakáty, alternativní nosiče (lavičky, podlahová grafika na ulicích či v podchodech, reklamní balóny, vzducholodě, letadlem vlečené transparenty ad.), stejně jako reklamu na dopravních prostředcích, ve stanicích a uvnitř dopravních prostředků

Prameny

Russell, J. T.; Lane, W. R.: Kleppner’s Advertising Procedure (1996)

Mediální slovník ARBOmedia (2000)

Poster Audience Research (Poster Ltd., 2001)

Slovník propagace (Merkur, 1983)

Courtland L. Bovée, William F. Arens: Contemporary Advertising